Neudržíte dál manželství? A co děti? Rozvod sporný, nesporný a jaká řešení mají nesezdaní rodiče

Rozvod by měl být až tím posledním způsobem, jakým by měli manželé řešit vzájemné neshody či problémy. Často se totiž povede krizi překonat a harmonický vztah obnovit. Obzvláště rodiče nezletilých dětí by měli k tomuto kroku přistupovat rozvážně.

Právě dětí se rozvod dotkne nejvíce a zanechá na nich dlouhotrvající a někdy i doživotní traumata…

Rozvod manželství je jedním ze způsobů zániku manželství. Základní podmínkou pro úspěšný rozvod manželství je, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, popisuje ve své brožuře Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch Společnost pro zdravé rodičovství – Aperio.

Možnosti rozvodového řízení

  • tzv. rozvod sporný,
  • tzv. rozvod nesporný.

Tzv. rozvod nesporný

Předpoklady rozvodu „nesporného“:

1. Pravomocné rozhodnutí soudu o rodičovské zodpovědnosti (právech a povinnostech) rodičů k nezletilým dětem pro dobu do rozvodu, ale i po dobu po rozvodu manželství. V opatrovnickém řízení musí opatrovnický soud rozhodnout o výchově společných dětí (střídavá, společná péče nebo svěření do péče jednomu z rodičů) a výživě (stanovení výživného). Ideální bude vždy stav, kdy se rodiče dohodnou na budoucí péči o nezletilé. V takovém případě soud schválí dohodu, ovšem z předpokladu, že nebude odporovat zájmům nezletilých dětí.

Fotka od yanalya z Freepik

2. Manželé se dohodli na úpravě vzájemných majetkových poměrůbydlení, popřípadě výživného pro dobu po rozvodu.

3. K návrhu na rozvod se připojí druhý manžel.

4. Ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí.

Zjistí-li soud, že jsou splněny všechny shora uvedené zákonné podmínky pro „nesporný“ rozvod manželství, nebude v řízení vůbec zjišťovat příčiny rozvratu a manželství rozvede. „Nesporný“ rozvod bude soudem vyřízen v poměrně krátké době, oproti rozvodu „spornému“, který bude rozhodně trvat déle.

Tzv. rozvod sporný

Jestliže se manželé nedohodnou na „nesporném rozvodu“, čeká je rozvod „sporný“. Návrh podává jeden z manželů. U sporného rozvodu je soud totiž ze zákona povinen zkoumat příčiny. Každý z účastníků řízení – manželů, pak musí svá tvrzení ohledně souladnosti, nesouladnosti či rozvratu manželství prokázat (listinami, svědeckými výpověďmi apod.).

Vypořádání společného jmění manželů

Pokud manželé nevypořádají společné jmění manželů (SJM) po uplynutí tří let od právní moci rozvodu, nastane zákonná fikce vypořádání SJM.

Zákon stanoví, že nedohodnou-li se manželé na SJM, jsou podíly obou manželů na majetku stejné, přičemž každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek, a to, co druhý manžel vynaloží ze svého výhradního majetku na společný majetek.

Při vypořádání SJM je nutno přihlédnout především k potřebám nezletilých dětí, dále k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost, a dále k tomu, jak se každý zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot ze společného jmění.

Nesezdaní rodiče

Pro osoby žijící v nesezdaném páru se často používají pojmy “druh“ a „družka“, které sice občanské právo ani občanský zákoník nezná, ale v právu sociálního zabezpečení a v pracovním právu se s nimi lze setkat. Z hlediska občanského práva jsou pro druh-družka důležité pojmy osoba blízká a společná domácnost. Z tohoto titulu vznikají určitá práva a povinnosti např. v dědickém právu.

Oba nesezdaní rodiče jsou si rovni a mají vůči dětem stejná práva a povinnosti. Výživné mezi druhem a družkou není upraveno, je dobrovolné. Otec dítěte je povinen matce dítěte poskytnout výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispívat jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.

Tento typ vztahu končí rozchodem. Vypořádání majetku právní předpisy neřeší. V případě, že se rodiče nedohodnou na výchově a výživě vůči dětem, může matka nebo otec podat návrh k opatrovnickému soudu, aby rozhodl o výchově a výživě k nezletilým dětem.

Zdroj: Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch. Náhledová fotografie: Freephoto z Freepik