Jak zjistit lateralitu – Co je lateralita?

Leváků je u nás 10 % a nevyhraněných 1 %. Lateralita je skutečnost, kterou máme pouze my, lidé. U zvířat se nevyskytuje, protože zvířata neovládají řeč. Jak to souvisí? Praváci mají řečové centrum v 97 % v levé polovině mozku. Leváci mají řečové centrum v 70 % v pravé polovině mozku, ve 30 % pak jsou obě strany mozku vyrovnané.

První vývoj laterality je možné sledovat už od jednoho roku věku dítěte. Odhalit, zda je vaše dítě pravák nebo levák, je zapotřebí ještě před nástupem do školy, protože existují určité rozdíly ve výuce těchto dětí. A to nejen při psaní či kreslení, ale také při čtení, v tělocviku nebo při hře na hudební nástroj. Praváci to mají jednodušší také v tom, že jim jsou uzpůsobeny pravidla etikety (to, kterou ruku podáváme, jak uchopit příbor apod.).

Aby to děti měli jednodušší, když u nich došlo k odhalení, že by se mohlo jednat o leváky, začalo přeučování leváků. Dnes už se od tohoto postupu naštěstí odpustilo, protože došlo ke zjištění, že jde k závažnému zásahu do uspořádání mozku – u přeučených leváků tak častěji vznikaly poruchy řeči, sluchu, zraku i postřehu.

Lateralitu zjišťujeme jednoduše: pozorováním. Pokud se vám nepodaří určit, zda u vašeho dítěte převažuje dominance pravé nebo levé ruky, můžete požádat o pomoc učitelku ve školce. Jestliže ani ona nebude schopná toto určit, můžete požádat svého pediatra, aby vám doporučil specialistu – může to být dětský psycholog, logoped či speciální pedagog. Ten má speciální test na zkoušku laterality.

zdroj: britannica.com, sciencedirect.com, Titulní obrázek zdroj: Pixabay.com/athree23