Studie: Věří české děti nové vládě a prezidentovi? Kolik se jich osobně setkalo s trestným činem? Velké rozdíly mezi Moravou a Čechami

Česká pobočka UNICEF na konci ledna uveřejnila v pořadí již čtvrtou část výsledků sociologické studie Mladé hlasy, tentokrát na téma děti a společnost. Studie v intervalech několika let pravidelně mapuje postoje, názory a očekávání dětí v České republice. 

Jedná se o unikátní výzkum založený na osobních rozhovorech s dětmi, který umožňuje nahlédnout do myslí a životů českých dětí. Mladé hlasy si daly cíl identifikovat tužby a přání současné mladé generace a umožnit jí vyjádřit svůj názor. Data z části zaměřené na vztah dětí a společnosti odhalují, jak vnímají spravedlnost mezi lidmi, budoucnost Česka nebo komu nejvíce důvěřují.

Fotka od Getty Images

„S nástupem nové vlády nastává ten pravý čas naslouchat dětem. Proto jsme se jich zeptali, co by vláda měla pro děti v Česku udělat. Odpovědi ukázaly, že děti společenské problémy velmi dobře vnímají. Zmiňovaly například, že by vláda měla zařídit méně chudých rodin a zvýšit plat matkám samoživitelkám. Myslely i na péči o postižené děti a zlepšení podmínek pro adopci,“ popisuje některé z odpovědí Pavla Gombaová, výkonná ředitelka UNICEF ČR.

Jak to probíhalo?

Sběr dat pro studii proběhl v červenci, srpnu a září 2021, celkem se zúčastnilo 426 dětí ve věku 9–17 let. Jednalo se o reprezentativní vzorek s ohledem na pohlaví a věk, s proporčním zastoupením krajů a velikosti obce, počtu členů domácnosti a vzdělání rodičů. Data byla získávána osobním rozhovorem s dětmi v jejich přirozeném prostředí. Pro řadu dětí to bylo poprvé, kdy se jich někdo vážně zeptal na jejich názor. Šetření pro UNICEF realizovala agentura STEM/MARK.

Fotka od Getty Images

Pro tento článek pouze vybíráme některé zajímavé odpovědi, jejichž souhrn zveřejnil ČTK Protext – PR servis České tiskové kanceláře:

1) Cítíte se v místě bydliště bezpečně?

V místě bydliště se cítí bezpečně 9 z 10 dětí, pouze 7 % jich uvedlo, že „ne úplně“. Oproti roku 2008 se jedná o zlepšení – tehdy se v okolí domova necítilo bezpečně 21 % dětí. Děti z příjmově silnějších domácností měly pocit bezpečí silnější oproti domácnostem příjmově slabším. Méně bezpečně se cítí častěji dívky.

Fotka od Getty Images

2) Setkali jste se osobně s trestným činem?

Čtrnáct procent dětí uvedlo, že se jejich příbuzný nebo kamarád stal obětí trestného činu. Nejvíce se dotázaní setkali s krádežemi, děti z Moravy je ale uváděly výrazně méně. Jednotlivě děti zmínily i domácí násilí nebo ublížení na zdraví. Většina se obětí trestného činu nestala – osobní zkušenost uvedlo 5 % dětí. V roce 2008 to bylo 16 %. V představách třetiny dětí by měla ČR být bez kriminality a násilí. To si přejí s velkou převahou děti z učilišť. Třetina také chce ČR v lepší ekonomické situaci a bez bojů a válek.

3) Komu ve společnosti nejvíce důvěřujete?

Matce věří téměř všechny děti (94 %), otcové si vedou o něco hůř (82 %). Mají také silnou důvěru v lékaře (84 %) a učitele (71 %). Dospělým obecně věří více než polovina z nich, úplnou důvěru mají častěji děti z Prahy. Odpověď „moc ne“ uvedlo 9 % dotázaných, častěji se tato odpověď vyskytovala u dětí z neúplných rodin. Ve vládu věří pouze 1 % dětí, 27 % jich uvedlo, že „ani tak, ani tak“, 24 % dotázaných odpovědělo, že „moc ne“.

Fotka od Getty Images

Dvacet procent dětí uvedlo, že nevěří prezidentovi. Nedůvěru nejčastěji akcentovaly starší děti, z nich nejvíce gymnazisté. Důvěra v prezidenta v dětské populaci dle výsledků minulých Mladých hlasů postupně klesá – před dvaceti lety mu věřilo 31 % dětí, v roce 2017 už jen 17 %. Letos důvěru projevilo 11 % dětí. Naopak nadpoloviční většina dětí důvěřuje policii a více než půlka armádě. Armádě věří častěji chlapci. Církvi věří 14 % dětí, častěji jsou z malých obcí do tisíce obyvatel.

4) Kde byste chtěli žít v dospělosti?

Každé páté dítě chce žít v dospělosti jinde – nejčastěji v USA, Velké Británii nebo v Kanadě. V odpovědích uváděly také Egypt, Chorvatsko, Japonsko nebo Jižní Koreu.

5) Co by měla zlepšit nová vláda?

Měla by podle nich také zkrátit pracovní dobu jejich rodičům a ubrat násilí v televizi. Děti by si také přály města, která pro ně budou bezpečná – s menším počtem aut a „místo nich hřiště“. Objevilo se také přání, aby vláda zvládla prosadit levnější sladkosti nebo 3 měsíce prázdnin.

Zdroj: ČTK Protext – PR servis České tiskové kanceláře www.protext.cz. Náhledová fotografie: Getty Images